Algemene voorwaarden - Edalco Services
15859
page-template-default,page,page-id-15859,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
 

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EDALCO SERVICES B.V.
Algemene leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Edalco Services.

 

Download de algemene voorwaarden hier.

 

Definities
Opdrachtgever De natuurlijke of rechtspersoon, aan wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht.
Als opdrachtgever kan ook de hoofdaannemer worden beschouwd. Zie hiervoor artikel 3 van deze voorwaarden onder sub 2.
Opdrachtnemer Edalco Services.
De opdrachtnemer kan ook als onderaannemer worden beschouwd. Zie hiervoor artikel 3 sub 2 van deze voorwaarden.
Werkschema Een formulier waarop de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever een werkomschrijving heeft aangegeven, met vermelding van bijvoorbeeld plaats, tijd en frequentie van de verschillende soorten werkzaamheden.
Object Het te onderhouden gebouw, terrein, sanitair, inventaris, et cetera.

 

Artikel 1 Strekking
1) Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer in zijn aanbiedingen of prijsopgaven aan opdrachtgever uitdrukkelijk anders heeft vermeld.
2) De werkzaamheden van opdrachtnemer (kunnen onder andere) betreffen het uitvoeren van glasbewassing, interieurverzorging, gevelreiniging (-coaten en -conserveren), dieptereiniging, specialistische/industriële reiniging, reinigen na calamiteiten, vloerenonderhoud, overig dagelijkse schoonmaakonderhoud en inzameling gedumpt afval bij DC-locaties.
3) De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

 

Artikel 2 Totstandkoming
1) Nadat door de opdrachtnemer de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de opdrachtgever van het contract plus het werkschema, mag de opdrachtnemer er van uitgaan, dat de opdrachtgever zich met het contract en werkschema volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van het contract en het werkschema de opdrachtnemer per aangetekend schrijven van het tegendeel bericht.
2) Uitsluitend de voorwaarden, gesteld in het contract en het daarbij behorende werkschema, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst.
3) Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en het werkschema akkoord te zijn gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.
4) Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing, zodra de opdrachtgever de bijstand van de opdrachtnemer heeft gevraagd. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover hier niet uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken.
5) Indien het belang van opdrachtgever onmiddellijk geheel of gedeeltelijke uitvoer van werkzaamheden door opdrachtnemer vereist, dan wel indien opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddellijke uitvoering van werkzaamheden heeft verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen doordat door opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk feitelijk tot uitvoering van werkzaamheden aan het object is overgegaan.
6) De organisatie blijft, naast de opdrachtgever, hoofdelijk aansprakelijk voor al wat de opdrachtgever verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan opdrachtnemer. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de organisatie eindigt niet, als gevolg van het eindigen van de dienstbetrekking tussen de organisatie en de opdrachtgever.

 

Artikel 3 Onderaanneming
Sub 1 Ten behoeve van opdrachtgever, niet zijnde in de rol van hoofdaannemer.
1) De opdrachtnemer zal slechts met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten verrichten. Deze toestemming is niet vereist voor glasbewassing en/of éénmalige werkzaamheden.
2) De opdrachtnemer zal de opdrachtgever op de hoogte stellen indien glasbewassing en/of eenmalige werkzaamheden door derden zullen worden verricht.
3) Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht, delen van, het werk door deskundige derden te laten uitvoeren. De opdrachtnemer zal dit in overleg met de opdrachtgever doen.
Sub 2 Ten behoeve van opdrachtnemer, in de rol van onderaannemer.
1) De opdrachtnemer zal telkens op verzoek van de opdrachtgever, hier hoofdaannemer, een geldige verklaring van correcte betaling aan de uitvoeringsinstelling en de ontvanger der loonbelasting overleggen. Bedoelde verklaring is niet ouder dan drie maanden.
2) De onderaannemer zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor loonbelasting, premies sociale verzekeringswetten, AOW et cetera.
De onderaannemer vrijwaart de hoofdaannemer voor alle aanspraken dienaangaande.
3) Onverminderd het gestelde in artikel 6 lid 3 en 4, geldt dat de hoofdaannemer steeds het recht heeft, tenzij de onderaannemer op andere door de hoofdaannemer geaccepteerde wijze waarborgen daartoe heeft verschaft, om ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid, ter zake voor de werkzaamheden verschuldigde premies sociale verzekeringen en loonbelastingen te betalen door storting op een zogenaamde G-rekening.
Door betaling hiervan is de hoofdaannemer jegens de onderaannemer gekweten, voor zover het deze bedragen betreft.
4) De onderaannemer zal de hoofdaannemer vrijwaren voor diens aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en of derden wegens het niet naleven door de onderaannemer van verplichtingen ingevolge wet, overeenkomst, dan wel voorschriften.
5) De hoofdaannemer kan zijn feitelijke opdrachtgever of diens gemachtigde, schriftelijk verzoeken om orders en/of wijzingen ten aanzien van de uitvoering van het werk rechtstreeks aan de onderaannemer te geven. De hoofdaannemer zal steeds vooraf de onderaannemer daarvan schriftelijk in kennis stellen.
6) Onverminderd het bepaalde in artikel 13 lid 2 geldt dat, indien de hoofdaannemer opzegging ontvangt van zijn overeenkomst met zijn feitelijke opdrachtgever de onderaannemer hiervan zo spoedig mogelijk in kennis wordt gesteld. Bij het beëindigen van de hoofdaannemersovereenkomst met zijn feitelijke opdrachtgever wordt deze overeenkomst tegelijkertijd geacht te zijn beëindigd.

 

Artikel 4 Uitvoering opdracht
1) De werkzaamheden zullen conform het werkschema worden uitgevoerd.
2) Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk of wenselijk zijn en daarnaast ook uitgevoerd kunnen worden, kan de opdrachtnemer, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Dit is echter uitsluitend toegestaan, indien het aldus gewijzigde werkschema een minimale vergelijkbare kwaliteit garandeert en de afwijkingen aan de opdrachtgever worden gemeld.
3) Indien het de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het werkschema noodzakelijk zijn en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard gaan met een prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel.
4) Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen, zijn, behoudens in de gevallen genoemd in lid 2 van dit artikel en in artikel 5 lid 4 van deze Algemene Voorwaarden, voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen, in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging.
5) De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik maken van deugdelijk materialen en middelen. De opdrachtnemer zal de materialen volgens wet en/of voorschrift periodiek laten keuren dan wel onderhouden.

 

Artikel 5 Prijs
1) Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn conform offerte, doch op basis van nacalculatie, bij de prijs inbegrepen. De opdrachtnemer is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
2) De prijs is gebaseerd op de wensen van de opdrachtgever en op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige of opgegeven of aangenomen oppervlakte en bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object.
3) Indien in de in lid 2 van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van de opdrachtnemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 3 lid 4 geschieden.
4) Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van de opdrachtnemer, ten gevolge van een of meerdere wijzigingen in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractprijs plaatsvinden.
Artikel 6 Declaratie en betaling
1) De door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden worden wekelijks, doch ten minste eenmaal per maand en uiterlijk in de derde week van de kalendermaand, aan opdrachtgever gedeclareerd.
2) De declaratie dient te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie, waarna de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
3) Na het verstrijken van de in dit artikel onder lid 2 genoemde termijn is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van wettelijke rente ex artikel 6:119a BW, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.
4) Na het verstrijken van de in dit artikel onder lid 2 genoemde termijn is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer daarnaast verschuldigd alle in de redelijkheid gemaakte kosten om buiten rechte betaling van de declaratie te verkrijgen, welke kosten minimaal 15% van de hoofdsom zullen bedragen vermeerderd met omzetbelasting met een minimum van € 70,=, zonder dat de opdrachtnemer gehouden is aan te tonen of hij de betreffende kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Voorts is opdrachtgever in dat geval aan opdrachtnemer verschuldigd alle door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten. Indien opdrachtnemer derden inschakelt voor de gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke werkzaamheden, dan is de opdrachtgever alle kosten, die deze derden in verband met buitengerechtelijke werkzaamheden maakt direct dan wel indirect eveneens aan opdrachtnemer verschuldigd.
5) Blijft naar aanleiding van een verzoek om een voorschot te betalen of om een zekerheid te stellen een deugdelijke reactie op dit verzoek uit, dan zal opdrachtnemer gerechtigd zijn schriftelijk per aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging met ingang van
tweemaal vierentwintig uur na de datum van verzending, de werkzaamheden op te schorten dan wel om de overeenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer op betaling van het al geleverde en op aan hem vanwege de ontbinding toekomende schadevergoeding.
6) Onverminderd iedere mededeling door de opdrachtgever bij het verrichten van zijn betaling en onverminderd de wijze van administratieve verwerking van de betaling door opdrachtgever, zullen betalingen van de opdrachtgever steeds en uitsluitend geacht worden in mindering te strekken op de opdrachtnemer openstaande bedragen en wel op de navolgende wijze. Allereerst zal iedere betaling in mindering strekken op door opdrachtgever verschuldigde incassokosten en rente, vervolgens zullen betalingen in mindering strekken op de oudste openstaande declaraties van opdrachtnemer.
7) Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zijn (vermeende) vorderingen op de opdrachtnemer te verrekenen.

 

Artikel 7 Retentierecht en eigendomsvoorbehoud
1) De opdrachtgever en opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat opdrachtnemer bevoegd is afgifte van zaken op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn verplichting tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, evenals aan zijn verplichting tot vergoeding van schade aan opdrachtnemer in het kader van de betrokken rechtsverhouding geleden heeft voldaan, dan wel daarvoor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie heeft gesteld.
2) Onder de zaken genoemd in lid 1 worden in ieder geval begrepen herstelwerkzaamheden, schoonmaakwerkzaamheden, reinigingswerkzaamheden of andere werkzaamheden aan roerende goederen welke tot stand zijn gebracht ten aanzien van het uitvoeren van de opdracht.
3) Wanneer de opdrachtnemer goederen aan de opdrachtgever verkoopt, zoals sanitaire benodigdheden en schoonmaakmiddelen, behoudt de opdrachtnemer zich de eigendom van de goederen voor, totdat de op de goederen betrekking hebbende rekeningen door de opdrachtgever zijn betaald. De opdrachtnemer is gerechtigd om zonder verdere aanzegging de goederen, voor zover niet verbruikt, terug te nemen nadat de vervaltermijn van de ter zake van die goederen door haar aan de opdrachtgever gezonden rekeningen zal zijn verstreken.

 

Artikel 8 Reclames
1) De reclames over werkzaamheden zoals genoemd in artikel 1 lid 2, dienen ten eerste telefonisch binnen 5 werkdagen na iedere uitgevoerde dienst of – indien het gebrek of gebreken betreft, dat of die nadien is of zijn geconstateerd – binnen 5 dagen na zodanige constatering bij opdrachtnemer telefonisch te zijn ingediend bij de administratie of de directie.
2) De reclames onder lid 1, dienen daarna schriftelijk, bij voorkeur per e-mail, gemeld te worden binnen 5 dagen, onder vermelding van de contactpersoon en diens telefoonnummer.
3) Reclames over levering van goederen dienen schriftelijk binnen 14 dagen na iedere levering of
– indien het een of meerdere gebreken betreft aan de goederen, dat of die nadien is of zijn geconstateerd – binnen 30 dagen na zodanige constatering bij opdrachtnemer te zijn ingediend.
4) Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering van het werkschema in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van wat overeengekomen is of indien de opdrachtgever aan de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormeringssysteem en -controlesysteem
constateert, dat het resultaat van de uitvoering van het werkschema duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking(en).
5) Bedoelde schriftelijke in kennis stelling bevat tenminste:
a. een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;
b. een redelijke termijn waarbinnen de opdrachtnemer de geconstateerde afwijking dient te herstellen.
6) Opdrachtnemer deelt opdrachtgever binnen veertien dagen na datum van ontvangst van de reclame mede of en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame wordt tegemoetgekomen.
7) Reclames inzake door opdrachtnemer verrichte leveringen en/of verrichte diensten en daartoe verrichte arbeid geven opdrachtgever uitdrukkelijk niet de bevoegdheid de verplichting tot betaling van openstaande declaraties op te schorten.
8) Reclames inzake door opdrachtnemer aan opdrachtgever verzonden declaraties dienen te geschieden binnen twee weken na de op de declaratie vermelde datum van verzending. Ieder recht van reclame van declaraties vervalt door overschrijding van de in dit lid genoemde termijn, tenzij opdrachtgever op grond van door hem te stellen en te bewijzen overmacht niet binnen bedoelde termijn kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van de declaratie. In laatstbedoeld geval gaat de termijn in op de dag der kennisneming.

 

Artikel 9 Verplichtingen opdrachtgever
1) De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen alle handelingen na te laten welke de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer frustreren dan wel onmogelijk maken.
2) Indien de opdrachtgever in gebreke blijft bij nakoming van het in sub 1 genoemde, ongeacht de reden hiervan, is de opdrachtnemer bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten. Eventueel hieruit voortvloeiende schade, in welke vorm en omvang dan ook, kan niet leiden tot aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.
3) De opdrachtgever zal het voor de uitvoering van het werkschema benodigde water, gas en elektriciteit kosteloos ter beschikking stellen. Bij glasbewassing aan de buitenkant van het object is het de opdrachtnemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.
4) In overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen voldoende afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag, uitsluitend voor gebruik door de opdrachtnemer, kosteloos ter beschikking worden gesteld. De opdrachtgever is gehouden om de bedrijfsmiddelen – daaronder mede begrepen materialen, middelen en machines – van de opdrachtnemer, die in haar ruimte wordt gebruikt en opgeslagen, als een goed huisvader te beheren, de bedrijfsruimte goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen die voor het behoud van die bedrijfsmiddelen noodzakelijk zijn. De ten behoeve van de schoonmaakwerkzaamheden ingezette materialen, bedrijfsmiddelen en machines blijven eigendom van de opdrachtnemer. De opdrachtgever is gehouden om op eerste verzoek van de opdrachtnemer eraan mee te werken, dat de opdrachtnemer bedoelde goederen terug kan nemen.
5) In overleg met de opdrachtnemer zal de opdrachtgever ten behoeve van het personeel van de opdrachtnemer voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1) De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen van de opdrachtnemer, van personen in zijn dienst of van zijn onderaannemers die bij de vervulling van de opdracht zijn gegaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vak uitoefening vermeden hadden kunnen worden, een en ander behoudend de hierna omschreven nadere beperkingen. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan een maximumbedrag ad € 1.134.000 per gebeurtenis. Boven € 1.134.000 is de opdrachtnemer niet aansprakelijk. Partijen kunnen, mits schriftelijk, voor wat betreft de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer een ander maximumbedrag overeengekomen. Zie hiervoor lid 2 van dit artikel.
2) Bij het aangaan van de overeenkomst kan, indien dat wenselijk wordt geacht, worden overeengekomen dat de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade, te wijten aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer, zijn personeel of van zijn onderaannemers die aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever wordt toegebracht, op een hoger bedrag dan € 1.134.000 doch niet meer dan
€ 2.500.000 per gebeurtenis wordt vastgesteld. De meerkosten die de opdrachtnemer heeft door het verzekeren van deze uitbreiding van de aansprakelijkheid zullen, tenzij anders overeengekomen, in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
3) De schade, zoals bedoeld in lid 1 en 2 waarvoor de opdrachtnemer tot aan het genoemde c.q. overeengekomen maximum aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directe materiële schade en letselschade. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade. Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de kosten voor het vervangen van sleutels vergoed.
4) De opdrachtnemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten met het oog op de in voorgaande leden bedoelde aansprakelijkheid.
5) Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is de opdrachtnemer niet aansprakelijk.
6) De opdrachtnemer aanvaardt bij gebruik van een hoogwerker geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten en dergelijke.
7) De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade.
8) De opdrachtgever dient de in dit artikel genoemde schade te melden binnen 14 dagen, nadat hij/zij hiervan op de hoogte is gekomen, dan wel redelijkerwijs had moeten zijn, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is uitgesloten.

 

Artikel 11 Contractwisseling en werkgelegenheid
1) De opdrachtnemer zal zijn personeel belonen conform de geldende de Collectieve Arbeidsovereenkomst in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf (hierna CAO) bepalingen. Hij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor premie sociale verzekeringswetten, loonbelasting, AOW et cetera. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dienaangaande.
2) De opdrachtnemer verbindt zich tegenover de opdrachtgever zich te gedragen conform het bepaalde betreffende werkgelegenheid bij contractwisseling in de CAO. De opdrachtnemer zal daarom zowel bij het aangaan van de overeenkomst met de opdrachtgever, alsook bij beëindiging ervan – voor zover hierbij sprake is van contractwisseling – in overleg treden met de andere in het geding zijnde opdrachtnemer, teneinde zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden en om uitvoering te geven aan een, conform CAO, mogelijk op een van beide
opdrachtnemers rustende verplichting tot het aanbieden van een arbeidsovereenkomst aan het schoonmaakpersoneel.
3) Voor zover de opdrachtgever, na beëindiging van de overeenkomst met de opdrachtnemer, de werkzaamheden zoals genoemd in artikel 1 lid 2 niet uitbesteedt aan een ander doch inbesteedt, zijn de artikelen BW 7:662 e.v. betreffende overgang van onderneming van toepassing.

 

Artikel 12 Relatiebeding
1) De opdrachtgever mag niet tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen 12 maanden na beëindiging van de opdracht, respectievelijk tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van de opdrachtnemer personeel van de opdrachtnemer in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de opdrachtnemer.
2) Het is de opdrachtgever ook niet toegestaan, om gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst personeel van de opdrachtnemer in dienst te nemen of op enigerlei wijze in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden zoals genoemd in artikel 1 lid 2 ten behoeve van de opdrachtgever, dan in overleg met de opdrachtnemer.
3) Indien zonder toestemming van de opdrachtnemer door de opdrachtgever een arbeidsverhouding en/of een andere overeenkomst tot het verrichten van vergelijkbare werkzaamheden wordt aangegaan met de in lid 1 en 2 van dit artikel bedoelde werknemers, binnen de in lid 1 en 2 genoemde perioden van respectievelijk twaalf en zes maanden, verbeurt de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een boete van € 500 per bedoelde arbeidsverhouding per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhouding heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.

 

Artikel 13 Opschorting, ontbinding, beëindiging
1) De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
2) Beëindiging van de overeenkomst kan, door beide partijen, slechts bij aangetekend schrijven geschieden. De opzegtermijn bedraagt, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, in alle gevallen minimaal 3 maanden en vangt aan:
A. Bij opzegging door opdrachtnemer:
1. Op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied.
B. Bij opzegging door opdrachtgever:
1. Indien opdrachtnemer meedingt in een nieuwe aanbestedingsprocedure:
a) Op het moment dat de nieuwe opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtnemer bekend is gemaakt:
2. Indien opdrachtnemer niet meedingt in een nieuwe aanbestedingsprocedure:
a) Op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied, echter met dien verstande, dat minimaal 1 maand van de opzegtermijn dient te liggen na het moment, waarop de nieuwe opdrachtnemer of het besluit tot her-inbesteding schriftelijk aan opdrachtnemer bekend is gemaakt.
Opzegging geschiedt tegen het einde van de kalendermaand.
3) Onverminderd de in deze voorwaarden genoemde algemene opschortings- of ontbindingsbevoegdheid heeft opdrachtnemer, indien opdrachtgever enige verplichting uit de door partijen gesloten overeenkomst niet tijdig, niet, onvolledig of onvoldoende nakomt, faillissement dan wel surseance heeft aangevraagd (door een derde), bij opdrachtgever beslag in welke vorm dan ook is gelegd, opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk
liquideert dan wel stil legt dan wel overdraagt, niet tijdig de door hem verschuldigde declaraties voldoet, het recht om:
a) Te allen tijde een gegeven opdracht te beëindigen welke opzegging dient te geschieden per aangetekende brief;
b) Vooruitbetaling, dan wel zekerheidsstelling van opdrachtgever te vragen
i) Voor alle bestaande dan wel in de toekomst af te sluiten overeenkomsten;
ii) Alvorens opdrachtnemer met de levering van zijn (verdere) werkzaamheden aanvangt;
c) Levering van zijn diensten op te schorten;
d) De desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd gedeeltelijk ontbonden te achten, door verzending aan opdrachtgever van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever, zonder dat de rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, een en ander onverminderd de aan opdrachtnemer toekomende rechten tot schadevergoeding wegens ontbinding;
e) Indien opdrachtnemer gebruik maakt van haar rechten als verwoord in dit artikel, dan is opdrachtnemer tegenover opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor de daaruit eventueel ontstane schade, zowel direct als indirect.

 

Artikel 14 Beëindiging door opdrachtgever
1) Indien door de opdrachtnemer de geconstateerde afwijking, zoals genoemd in artikel 8, niet binnen de gestelde termijn dan wel niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
2) De opdrachtgever zal de opdrachtnemer van de ontbinding van de overeenkomst bij aangetekend schrijven in kennis stellen.
3) Van ontbinding van de overeenkomst zal echter geen sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking, zoals bedoeld in artikel 8 lid 4, de eerste afwijking is die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer gemeld is binnen een periode van zes maanden. Ook indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke afweging van de belangen van de opdrachtgever en de opdrachtnemer een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden.
4) Het is niet mogelijk om de overeenkomst te beëindigen op basis van artikel 5 lid 4, ten gevolge van een of meerdere wijzigingen in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter.

 

Artikel 15 Overmacht
Sub 1 Bij de opdrachtgever
1) Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever, tijdelijk – ten hoogste 3 maanden – niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd, geeft dat geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.
2) Indien de overmacht langer duurt dan de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn, zullen de opdrachtnemer en de opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmachtsperiode.
3) Indien door maatregelen van de opdrachtgever uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts gedeeltelijk kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft dat geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.
Sub 2 Bij de opdrachtnemer
1) Indien sprake is van staking, diefstal, overheidsmaatregelen, brand, computerdefecten, epidemieën, verlies van de gegevens, oorlog, waterschade en alle overige omstandigheden
welke nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen, heeft de opdrachtnemer het recht om ofwel de overeenkomst te ontbinden per aangetekende brief, ofwel bij de levertijd de duur van de overmacht te tellen.
2) Ingeval een situatie van overmacht rust op opdrachtnemer de plicht de opdrachtgever hier onverwijld van op de hoogte te stellen.
3) De opdrachtgever heeft ingeval van een situatie van overmacht, welke langer dan een maand voortduurt, het recht om de overeenkomst op te zeggen. Deze opzegging dient per aangetekende brief te geschieden en dient voor beëindiging van de overmacht door opdrachtnemer te worden ontvangen.
4) De ontbinding zoals bedoeld in sub 2 lid 3 van dit artikel ontslaat opdrachtgever niet van de op hem rustende verplichting tot betaling van het in artikel 6 bepaalde. De kosten welke vallen tussen de datum van laatste declaratie en de datum van ontbinding komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever kan bij ontbinding geen aanspraak maken op schadevergoeding.
5) Bij beëindiging van de overmacht brengt opdrachtnemer ten spoedigste opdrachtgever hiervan op de hoogte waarna opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht zal hervatten.

 

Artikel 16 Geschillen
1) Een geschil is aanwezig, wanneer één van partijen verklaart dat dit het geval is. De betreffende verklaring dient per aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden medegedeeld.
2) Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever.
3) Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 18 september 2017 en gelden zolang ze niet worden vervangen door een nieuw of gewijzigd reglement. Alle Algemene Voorwaarden van Edalco Services die eerder zijn gepubliceerd dan wel zijn overeengekomen, komen hiermee te vervallen.

Aldus vastgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Roermond, september 2017.